0982.697.685

DANH MỤC

Thủ tục thanh lý tài sản cố định tại Nghệ An

09/05/2017 | 6671

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Thủ tục thanh lý tài sản cố đinh tại Nghệ An (TSCĐ): Hồ sơ thanh lý TSCĐ, Thủ tục thanh lý TSCĐ như tờ trình thanh lý, hội đồng thanh lý, tổ chức thực hiện …

Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, “TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập Biên bản thanh lý TSCĐ theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ…”

Thủ tục thanh lý tài sản cố đinh.

 1. Thủ tục thanh lý TSCĐ.

 • Căn cứ kết quả kiểm kê, quá trình theo dõi sử dụng tài sản, bộ phận quản lý tài sản lập tờ trình đề nghị thanh lý tài sản.
 • Lập Hội đồng thanh lý TSCĐ, thành phần Hội đồng thường bao gồm:

+ Thủ trưởng đơn vị hoặc chủ sở hữu: Chủ tịch Hội đồng

+ Kế toán trưởng, kế toán theo dõi tài sản

+ Trưởng bộ phận hoặc người sử dụng quản lý tài sản

+ Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản

+ Đại diện công đoàn, Thanh tra (nếu cần)

 • Họp Hội đồng thanh lý, giải quyết các vấn đề sau:

+ Hủy hay bán tài sản

+ Đánh giá giá trị còn lại của tài sản

+ Đưa ra giá trần hoặc giá sàn của tài sản.

+ Quyết định hình thức, thủ tục bán: Đấu giá, chọn giá…

+ Giao cho cá nhân trực tiếp thực hiện.

 • Tổ chức thực hiện:

+ Lập Hội đồng hủy tài sản (nếu hủy).

+ Xuất hóa đơn bán thanh lý.

+ Bộ phận kế toán căn cứ chứng từ liên quan hạch toán việc thanh lý tài sản.

Thủ tục thanh lý tài sản cố đinh.

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

 1. Hồ sơ thanh lý.

 • – Biên bản họp Hội đồng thanh lý TSCĐ
 • – Quyết định thanh lý TSCĐ
 • – Biên bản kiểm kê TSCĐ
 • – Biên bản đánh giá lại TSCĐ
 • – Biên bản thanh lý TSCĐ
 • – Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý
 • – Hóa đơn bán TSCĐ
 • – Biên bản giao nhận TSCĐ
 • – Biên bản hủy TSCĐ
 • – Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ.

Thủ tục thanh lý tài sản cố đinh.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An
 2. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Nghệ An
 3. Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế
 4. Thủ tục thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh
 5. Thủ tục và điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Nghệ An
 6. Hồ sơ kê khai thuế GTGT khoán tại Nghệ An

Thủ tục thanh lý tài sản cố đinh.

Xem thêm