0982.697.685

DANH MỤC

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

14/07/2017 | 5648

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty: chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc ngược lại; từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển đổi ngược lại.

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty;

Phú Hưng đưa ra tư vấn về việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty như sau:

Trường hợp này được pháp luật quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT, cụ thể:

  1. Trường hợp chuyển đổi công ty mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì xử lý như sau:

  2. a) Trường hợp công ty trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chuyển đổi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chuyển đổi;

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty. 

b) Trường hợp công ty trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước thì công ty sau khi chuyển đổi có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thủ tục quy định tại Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất.

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty sau khi chuyển đổi thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã quyết định để tính tiền thuê đất đối với công ty trước khi chuyển đổi nếu thời điểm chuyển đổi công ty thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất và mặt nước (sau đây gọi là Nghị định số 46/2014/NĐ-CP) khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất.

  1. Trường hợp chuyển đổi công ty đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất:

Thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục giao đất, cho thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 1 Điều này.

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty. Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Ưu nhược điểm của các loại hình công ty
  2. Thủ tục hồ sơ thay đổi tên công ty tại Nghệ An
  3. Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Nghệ An
  4. Thay đổi địa chỉ công ty tại Nghệ An
  5. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Nghệ An
  6. Sửa đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An Hà Tĩnh

 

Xem thêm