0982.697.685

DANH MỤC

Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ với diện tích tăng thêm

22/01/2021 | 2211

Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ với diện tích tăng thêm

Căn cứ Thông tư 33/2017/TT-BTNMT. Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ với diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình; cá nhân đang sử dụng đất được chia thành nhiều trường hợp khác nhau. Đối với đất được cấp sổ đỏ cách đây nhiều năm thì diện tích thực tế khác với diện tích trên Sổ đỏ; hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất khá phổ biến. Vì vậy pháp luật đất đai đã có quy định về hồ sơ cấp Sổ đỏ cho đất tăng thêm trong trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho… Cụ thể như sau:

1. Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ với diện tích tăng thêm nếu nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho

a. Trường hợp thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.

– Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc.

– Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng; văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được lập theo quy định (có công chứng hoặc chứng thực) của diện tích đất tăng thêm.

Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho phần diện tích đất tăng thêm trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất; hoặc hợp đồng, giấy tờ có công chứng; hoặc chứng thực thì nộp bản gốc Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất; hoặc hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất của diện tích đất tăng thêm.

b. Trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận

– Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.

– Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất của thửa đất gốc.

1. Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp;

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;

3. Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; hoặc tài sản gắn liền với đất. Giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

4. Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

5. Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; Giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

6. Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

7 – Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ;

Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ với diện tích tăng thêm.

– Một trong các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở; hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng. Trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng.

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ với diện tích tăng thêm.

– Nếu đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề; phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề; kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

– Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực của diện tích đất tăng thêm. Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho phần diện tích đất tăng thêm trước ngày 01/7/2014; mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất; hoặc hợp đồng, giấy tờ có công chứng hoặc chứng thực thì nộp bản gốc Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho của diện tích đất tăng thêm.

Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ với diện tích tăng thêm

Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ với diện tích tăng thêm

2. Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ với diện tích tăng thêm nếu diện tích đó chưa được cấp Giấy chứng nhận

a. Diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng; thừa kế; tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014; mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất

– Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.

– Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc; hoặc giấy tờ của thửa đất gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.

– Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất của diện tích đất tăng thêm ( Mục 1b );

– Một trong các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở; hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở; công trình xây dựng. Trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở; công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng.

Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ với diện tích tăng thêm

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

– Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề; phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận; hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

b. Diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng.

– Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc; hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất của thửa đất gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.

– Một trong các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ với diện tích tăng thêm

– Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở; hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng. Trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở; công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng.

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn; giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

– Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề; phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Lưu ý:

– Nếu thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm đã có Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận; hoặc ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được ủy quyền.

– Nếu thửa đất gốc hoặc diện tích đất tăng thêm; hoặc toàn bộ diện tích của thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận.

Xem thêm