0982.697.685

DANH MỤC

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Nghệ An

09/10/2019 | 12711

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NGHỆ AN

Phú Hưng hướng dẫn về việc xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Nghệ An: Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hạng 1, hạng 2, hạng 3.

I. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực:

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực bao gồm các tài liệu sau:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư 17/2016/TT-BXD.

2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại Phụ lục số 04 Thông tư 17/2016/TT-BXD kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).

4. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Nghệ An

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Nghệ An

II. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực:

1. Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 17/2016/TT-BXD qua bưu điện hoặc trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

2. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Nghệ An;

3. Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực:

a) Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại; Điều 22 Thông tư 17/2016/TT-BXD trình Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực quyết định.

b) Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ năng lực. Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực theo quy định tại Khoản 2.Điều 12.Thông tư 17/2016/TT-BXD có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 15 Thông tư này tới Bộ Xây dựng. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ năng lực, đồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin để quản lý, tra cứu chứng chỉ năng lực và công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 1.Điều 26 Thông tư này.

4. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ năng lực (.kể cả trường hợp đề nghị cấp lại; hoặc bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng.) thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực khi nộp hồ sơ. Lệ phí không hoàn trả trong mọi trường hợp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Nghệ An;

Các bài viết liên quan:

  1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp tại nghệ an;
  2. Giấy phép kinh doanh cầm đồ;
  3. Giấy phép kinh doanh dịch vụ massage;
  4. Giấy phép kinh doanh dịch vụ chữ ký số;
  5. Giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke;
  6. Điều kiện kinh doanh khoáng sản;
  7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ;
  8. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Nghệ An;
  9. Giấy phép lao động tại Nghệ An;
  10. Tư vấn thủ tục cấp thẻ tạm trú tại Nghệ An;

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Nghệ An;

Xem thêm