0982.697.685

DANH MỤC

Thuế TNCN đối với trợ cấp thâm niên nhà giáo

14/05/2017 | 1865

Thuế TNCN đối với trợ cấp thâm niên nhà giáo

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 465/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với trợ cấp thâm niên nhà giáo
Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trả lời công văn số 2704/ĐHYPNT-TCKT ngày 10/12/2012 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc hướng dẫn thuế TNCN đối với phụ cấp thâm niên nhà giáo; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn: “… Đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,… thì các khoản phụ cấp, trợ cấp… này không tính vào thu nhập chịu thuế”.

Theo hướng dẫn trên, khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo mà các giáo viên nhận được theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của các giáo viên.

Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 thì thuế TNCN đối với khoản phụ cấp này được xác định theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được biết./.

 

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Minh

 

Xem thêm