0982.697.685

DANH MỤC

Hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

28/04/2017 | 5125

Hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An, tư vấn thủ tục, soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhạn đầu tư tại Vinh, Nghệ An nhanh chóng.

Hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

Hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An

Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An:

Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư 2014; cụ thể như sau:

  • – Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
  • – Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
  • – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An được quy định tại điều 40 Luật đầu tư: 

1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An;

4. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892.269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Chia tách hợp nhất sáp nhập chuyển đổi dự án đầu tư tại Nghệ An;
  2. Tư vấn hồ sơ thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An;
  3. Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
  4. Thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  5. Gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD cho thương nhân nước ngoài tại Nghệ An;
  6. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An.

 

 

Xem thêm