0982.697.685

DANH MỤC

Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An

30/06/2017 | 4121

Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An

Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An là một trong những lĩnh vực hoạt động mạnh của Phú Hưng về tư vấn pháp luật.

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.. Ngày nay, khi dân trí phát triển, điều kiện kinh tế vững mạnh hơn, người dân càng có ý thức cao trong việc lập di chúc để đảm bảo tài sản của mình được để lại theo đúng di nguyện mà không gây mất đoàn kết, lộn xộn trong gia tộc.

Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An.Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An.Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An

Dịch vụ tư vấn thủ tục lập di chúc tại Nghệ An

Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An

Phú Hưng xin đưa ra một số tư vấn thủ tục lập di chúc tại Nghệ An như sau:

 1. Người lập di chúc:

 • – Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.
 • – Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

2. Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có các quyền sau đây:

 • – Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
 • – Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • – Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
 • – Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
 • – Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

3. Hình thức của di chúc

 • – Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.
 • – Người thuộc dân tộc thiểu số có quyền lập di chúc bằng chữ viết hoặc tiếng nói của dân tộc mình.

4.  Di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản bao gồm:

 • – Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
 • – Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
 • – Di chúc bằng văn bản có công chứng;
 • – Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

5. Di chúc miệng

 • – Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.
 • – Sau ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ.

6. Di chúc hợp pháp

 1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

* Điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép;

– Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái với quy định của pháp luật.

* Nội dung của di chúc:

– Di chúc phải ghi rõ:

+ Ngày, tháng, năm lập di chúc;

+ Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

+ Họ, tên người, cơ quan tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

+ Di sản để lại và nơi có di sản;

+ Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

– Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Dịch vụ tư vấn lập di chúc tại Nghệ An của Phú Hưng

– Tư vấn soạn thảo di chúc.

– Dịch vụ soạn thảo di chúc, thể hiện ý chí của người để lại di sản;

– Làm chứng di chúc được lập;

– Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật, di chúc;

– Khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến di chúc – di sản – thừa kế khác.

Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An.Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An.Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892.269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Nghệ An
 2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Nghệ An
 3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Nghệ An 
 4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
 5. Điều kiện kinh doanh dược tại Nghệ An
 6. Điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke tại Nghệ An
 7. Điều kiện đăng ký dịch vụ cầm đồ tại Nghệ An
 8. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Xem thêm