0982.697.685

DANH MỤC

Chia tách hợp nhất sáp nhập chuyển đổi dự án đầu tư tại Nghệ An

26/04/2017 | 4978

Chia tách hợp nhất sáp nhập chuyển đổi dự án đầu tư tại Nghệ An

Chia tách hợp nhất sáp nhập chuyển đổi dự án đầu tư tại Nghệ An,  tư vấn thủ tục hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Vinh.

Chia tách hợp nhất sáp nhập chuyển đổi dự án đầu tư tại Nghệ An

Chia tách hợp nhất sáp nhập chuyển đổi dự án đầu tư tại Nghệ An

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế được quy định chi tiết tại điều 38 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, cụ thể: 

1. Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ schia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức lại) được kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư đã thực hiện trước khi tổ chức lại.

2. Nhà đầu tư quyết định việc tổ chức lại và xử lý tài sản, quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

3. Sau khi hoàn thành thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều này; nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;

c) Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại; trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản; quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.

Chia tách hợp nhất sáp nhập chuyển đổi dự án đầu tư tại Nghệ An;

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều này; Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

5. Đối với dự án đầu tư không thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư theo quy định tại các Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. Việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi tổ chức lại thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, và pháp luật có liên quan.

 

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An;
  2. Thành lập công ty cổ phần tại Nghệ An;
  3. Dịch vụ thuế kế toán tại Nghệ An;
  4. Đăng ký mã số mã vạch tại Nghệ An;
  5. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Nghệ An;
  6. Đăng ký mã số mã vạch tại Nghệ An;

Xem thêm