DANH MỤC

Quyết định số 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

24/05/2017 | 612
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
Số: 630/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ LÃI SUẤT CHO VAY ƯU ĐÃI NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
———-
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tại Tờ trình số 07/TTr-NHCS ngày 07 tháng 03 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2017 là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Đình kỳ hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện sơ kết, đánh giá; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho phù hợp.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Quyết định số 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội. Quyết định số 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội. Quyết định số 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: HC, TH, TKBT, KGVX;
– Lưu: Văn thư, KTTH (3b).MCường
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Xem thêm